Tin tức > Các đoàn thể
Chi bộ Sở Ngoại vụ lãnh đạo cơ quan và đoàn thể thực hiện tốt công tác thi đua
Ngày đăng: 03/10/2016 - Số lần xem: 616

Nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nên những năm qua, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đưa công tác này vào nền nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đứng trước những yêu cầu mới, thách thức mới của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn cả nước đang bước nhanh, bước mạnh, bước vững chắc vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tiến tới hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới thì vai trò, nhiệm vụ của ngành Ngoại vụ ngày càng mở rộng. Trong thời gian tới, để Sở Ngoại vụ thật sự phát huy, làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, bên cạnh các giải pháp khác thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để công tác này thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng và việc nghiên cứu, áp dụng, thực hiện một cách linh hoạt, hợp lý, thiết thực, có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong ngành đóng một vai trò rất quan trọng.

Trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng của Bác, công tác thi đua, khen thưởng được Cấp ủy Chi bộ quan tâm, tập trung lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai có chiều sâu và có sức lan tỏa rộng lớn, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, với nhiều cách làm sáng tạo. Đối với toàn thể cán bộ, công  chức trong cơ quan, luôn có ý thức nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu công việc và nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất và giải quyết các công việc được giao, tăng cường công tác kiểm tra quản lý có hiệu quả.

Chi bộ Sở Ngoại vụ khen thưởng tổng kết Chỉ thị 03-CT/TW

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị đã được Cấp ủy chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và có nhiều sáng tạo. Cụ thể là tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, đảm bảo 100% cán bộ, công chức trong cơ quan tham gia, sau khi học tập, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký  những việc làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của bản thân một cách nghiêm túc, đăng ký phấn đấu phù hợp với công việc, điều kiện, vị trí công tác của mỗi cán bộ, công chức. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức được cấp ủy đưa vào tiêu chí đánh giá, biểu dương khen thưởng hàng năm. Việc làm này đã  phần  nào khơi  dậy trong ý thức mỗi đảng viên, cán bộ, công chức về tinh thần, thái dộ phục vụ nhân dân, quan tâm triển khai các nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua được triển khai gắn kết chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, các phong trào, cuộc vận động, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó Cấp ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Sở và các tổ chức đoàn thể, xây dựng các tiêu chí cụ thể và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đến từng cán bộ, công chức trong cơ quan. Hướng dẫn các cá nhân ký kết giao ước thi đua, đây là cơ sở để đánh giá xếp loại cán bộ, công chức cuối năm và là đông lực nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm tra đánh giá kết quả đạt được của tập thể và cá nhân. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức tu dưỡng rèn luyện thông qua sinh hoạt đảng, phê bình và tự phê bình gắn với đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, đảng viên, khi đánh giá có đối chiếu với bản đăng ký rèn luyện của cán bộ, đảng viên để xem xét. Việc triển khai nghiêm túc việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cơ quan đã mang lại hiệu quả cao, cán bộ, công chức trong cơ quan coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm, là sự cần thiết cho bản thân, cho gia đình, cho cơ quan và cho xã hội.

Qua các đợt thi đua Lãnh đạo Sở, Công đoàn Sở đã khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân trong cơ quan có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi bộ Sở đã khen thưởng 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã được Ban Tuyên giáo Trương ương tặng Giấy khen đã có thành tích trong việc triển khai  thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm chi bộ đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Cơ quan được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tặng cờ thi đua. Kết quả đó thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, tính gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong trong cơ quan. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm để Cấp uỷ chi bộ cơ quan tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thi đua những năm tiếp theo, tạo tiền đề vững chắc cho cơ quan vững bước phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chi bộ Sở Ngoại vụ đã lãnh đạo cơ quan và đoàn thể thực hiện tốt công tác thi đua đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của cơ quan trong những năm qua. Từ phong trào thi đua, toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan đã hưởng ứng tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Từ đó, đã góp phần thúc đẩy, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hằng năm đã đề ra.

Bước vào năm 2016, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được ban hành ngày 15/5/2016. Phát huy những kết quả đã đạt được, Chi bộ Sở đã tổ chức sinh hoạt và đưa ra thảo luận đề ra các giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Qua cơ sở phân tích Chi bộ đã nêu ra các giải pháp cụ thể và quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ năm 2016 cũng như chương trình hành động trong suốt nhiệm kỳ 2015-2016.

  • Nguồn: Võ Thái Lâm - Chi Bộ Sở Ngoại vụ
Phản hồi