Tin tức > Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Ngoại vụ
Ngày đăng: 30/07/2012 - Số lần xem: 1490

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở:

1. Chức năng:

Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua-khen thưởng, kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tài chính kế toán; hành chính quản trị; văn thư - lưu trữ; xây dựng cơ quan văn hóa; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

2. Nhiệm vụ:     

- Văn phòng có nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc tổng hợp, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Sở và Ban Giám đốc; duy trì các mối quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc với các phòng của Sở và mối quan hệ giữa Sở với các cơ quan khác; giữ nề nếp sinh hoạt của cơ quan;

- Theo dõi và đôn đốc các phòng trong Sở thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chủ trương, kế hoạch công tác của Sở; quản lý “ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”;

- Tham mưu lãnh đạo Sở trong công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích theo định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất; là thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

- Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tài chính - hậu cần phục vụ công tác đối ngoại và đối nội của Sở; quản lý tài sản cơ quan;

- Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định chung của Ngành, tỉnh và của Nhà nước về công tác lưu trữ; bảo mật hồ sơ tài liệu;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về các chính sách và biện pháp trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức;

- Theo dõi, nghiên cứu đề xuất các quy chế, quy trình, biện pháp trong công tác quản lý, quy hoạch, đề bạt, sử dụng, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức; quản lý hồ sơ cán bộ theo đúng quy chế hiện hành của Nhà nước.

- Giúp Ban Giám đốc thực hiện công tác cải cách hành chính và bảo vệ chính trị nội bộ; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ngoại vụ, biên giới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi