Kết quả tiếp công dân

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại 2018

100%

Tiếp nhận


0
Đã xử lý


0
Tồn trước


0

Thống kê theo tháng
Tháng Kết quả giải quyết đơn thư Kết quả tiếp công dân
1Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn [Xem chi tiết]
Tiếp định kỳ: 0 lượt [Xem chi tiết]
Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
2Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn [Xem chi tiết]
Tiếp định kỳ: 0 lượt [Xem chi tiết]
Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
3Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn [Xem chi tiết]
Tiếp định kỳ: 0 lượt [Xem chi tiết]
Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
4Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn [Xem chi tiết]
Tiếp định kỳ: 0 lượt [Xem chi tiết]
Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
5Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn [Xem chi tiết]
Tiếp định kỳ: 0 lượt [Xem chi tiết]
Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
6Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn [Xem chi tiết]
Tiếp định kỳ: 0 lượt [Xem chi tiết]
Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
7Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn [Xem chi tiết]
Tiếp định kỳ: 0 lượt [Xem chi tiết]
Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
8Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn [Xem chi tiết]
Tiếp định kỳ: 0 lượt [Xem chi tiết]
Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
9Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn [Xem chi tiết]
Tiếp định kỳ: 0 lượt [Xem chi tiết]
Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người