Tin tức > Phân công nhiệm vụ
Thông báo Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng: 26/09/2018 - Số lần xem: 434

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông;

Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-SNGV ngày 31/8/2016 của Giám đốc Sở Ngoại vụ, về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông; Quyết định số 175/QĐ-SNGV ngày 22/3/2017, về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông. Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi thống nhất ý kiến trong tập thể Lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở Ngoại vụ phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở, như sau:

I. Nguyên tắc phân công, mối quan hệ công tác giữa Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở

1. Giám đốc Sở là người đứng đầu và lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Sở Ngoại vụ, chịu trách nhiệm trước Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở. Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. Chủ tài khoản của cơ quan.

2. Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở trong nhiệm vụ và quyền hạn của Sở. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Giám đốc Sở được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở để chủ động giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các quyết định của mình.

3. Khi cần thiết Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở tổ chức các cuộc họp giao ban, hội ý Lãnh đạo Sở để phối hợp xử lý công việc. Nội dung các cuộc họp giao ban, hội ý lãnh đạo Sở do Giám đốc Sở quyết định.

4. Tùy theo tình hình thực tế nhu cầu nhiệm vụ, sự phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở có thể thay đổi, việc thay đổi sẽ được Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Sở.

II. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Giám đốc Sở trong phạm vi nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công 

1. Các Phó Giám đốc Sở giúp việc cho Giám đốc Sở quản lý một số lĩnh vực công tác khi được Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về lĩnh vực được giao. Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách một số phòng thuộc Sở và một số lĩnh vực công tác của ngành theo sự phân công của Giám đốc Sở, đồng thời chỉ đạo hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, giải quyết các công việc đột xuất do Giám đốc Sở giao.

2. Phó Giám đốc Sở được ủy quyền điều hành hoạt động cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng, có nhiệm vụ giải quyết công việc của Giám đốc Sở và phối hợp các Phó Giám đốc Sở điều hành hoạt động của cơ quan, đồng thời có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở toàn bộ công việc phát sinh trong thời gian được uỷ quyền.

3. Phó Giám đốc Sở không được uỷ quyền lại cho cấp dưới giải quyết công việc đã được Giám đốc Sở uỷ quyền. Trường hợp đặc biệt phải uỷ quyền cho cấp dưới thì Phó Giám đốc Sở phải nói rõ ý kiến chỉ đạo của mình và được sự đồng ý của Giám đốc Sở.

4. Đối với những vấn đề chưa có văn bản điều chỉnh hoặc những vấn đề có tính nhạy cảm với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, liên quan đến nhiều ngành thì Phó Giám đốc Sở xin ý kiến của Giám đốc Sở trước khi quyết định.

III. Phân công nhiệm vụ cụ thể Lãnh đạo Sở

1. Đồng chí Hoàng Công Thắng - Giám đốc Sở:

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các công việc của Sở, quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ công tác lớn của Sở.

- Giữ mối liên hệ công tác với Bộ Ngoại giao, các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; ngoại giao kinh tế; ngoại giao văn hóa; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; theo dõi, quản lý việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh; quản lý hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đối ngoại. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý tài chính và làm chủ tài khoản cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách phòng Hợp tác quốc tế.

- Là người phát ngôn của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông.

2. Đồng chí Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ngoại giao tại tỉnh; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác biên giới; tình hình thực hiện điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia, các vấn đề nảy sinh trên biên giới đất liền của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia và công tác biên phiên dịch.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Quản lý biên giới; Thanh tra Sở.

- Được uỷ quyền điều hành công việc của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng (theo giấy uỷ quyền).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.

3. Đồng chí Dương Huy Toàn - Phó Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực quản lý Nhà nước về thu hút vận động, đầu tư viện trợ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh, quản lý các dự án NGO; công tác nhập cảnh của cá nhân, tổ chức nước ngoài đến công tác, học tập, làm việc tại tỉnh (Đoàn vào) và các đoàn Lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài (Đoàn ra); công tác lãnh sự; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác bảo hộ công dân, công tác tìm kiếm người nước ngoài mất tích trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

- Quản lý và điều hành trang thông tin điện tử (Website) của Sở.

- Được uỷ quyền điều hành công việc của cơ quan khi Giám đốc đi vắng (theo giấy uỷ quyền).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Chín - Phó Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài, các đối tác quốc tế đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh; công tác kết nghĩa và xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính, ứng dụng CNTT vào xử lý công việc của Sở; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền chủ tài khoản cơ quan (trừ kinh phí Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh) trong đó bao gồm các khoản chi thường xuyên theo định mức cụ thể: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác phí, văn phòng phẩm.

- Được uỷ quyền điều hành công việc của cơ quan khi Giám đốc đi vắng, (theo giấy uỷ quyền).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở có hiệu lực từ ngày 24/9/2018./.

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi
Tin cùng lĩnh vực