Tin tức > Thông tin công khai
Thông tin công khai
Ngày đăng: 15/08/2018 - Số lần xem: 373

                                 THÔNG TIN CÔNG KHAI

1.  Văn bản quy phạm pháp luật

Được đăng tải trên CSDL Quốc gia về văn bản QPPL.

2. Văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung

Được đăng tải trên Website Sở Ngoại vụ (nếu có).


3. Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

Được đăng tải trên Website Sở Ngoại vụ, Hệ thông một cửa điện tử của tỉnh.


4. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước

Được đăng tải trên Website Sở Ngoại vụ


5. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính.

Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.


6. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Ngoại vụ

- Quy hoạch ngành, lĩnh vực: Được đăng tải trên Website Sở Ngoại vụ.

- Chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Ngoại vụ: Được đăng tải trên Website Sở Ngoại vụ.


7. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước

a) Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước:

Dự toán ngân sách năm 2018.

b) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước:

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2017.

c) Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước:

............................


8. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu

(Hiện Sở Ngoại vụ không thực hiện dự án nào)


9. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế hoạt động của Sở

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở và của đơn vị trực thuộc: Được đăng trên Website Sở Ngoại vụ


10. Báo cáo công tác định kỳ;  thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học

a) Báo cáo công tác định kỳ;  thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý:

Báo cáo Công tác 06 tháng đầu năm 2018;

b) Cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực:

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Văn bản QPPL;

c) Thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

- Thông tin tuyển dụng: được đăng trên website Sở Ngoại vụ

d) Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học:

- Hiện Sở Ngoại vụ chưa đăng ký thực hiện Đề tài khoa học nào.


11. Danh mục thông tin phải công khai ; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin:

Phòng Thanh tra Sở

+ Địa chỉ:  Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

+ Điện thoại: 0261.3543775 - Fax: 0261.3547526

+ Email: sngv@daknong.gov.vn


12. Thông tin về thuế, phí, lệ phí

Hiện tại Sở Ngoại vụ không có thủ tục hành hính

13. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi
Tin cùng lĩnh vực