Tin tức > Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Ngày đăng: 30/07/2012 - Số lần xem: 18706

BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Hoàng Công Thắng - Giám đốc

- Điện thoài bàn: 02613.545.643

- thanghc.sngv@daknong.gov.vn

2. Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc

- Điện thoài bàn: 02613.547.108

- nghiand.sngv@daknong.gov.vn

3. Ông Dương Huy Toàn - Phó Giám đốc

- Điện thoài bàn: 02613.547.103

- toandh.sngv@daknong.gov.vn

4. Bà Nguyễn Thị Chín - Phó Giám đốc

- Điện thoài bàn: 02613.547.109

- Email: chinnt.sngv@daknong.gov.vn


VĂN PHÒNG SỞ

- Điện Thoại: 02613.547.775

- Fax: 02613.547.526

- Email: sngv@daknong.gov.vn

1. Ông Trần Văn Khang - Chánh Văn phòng

- Điện thoài bàn: 02613.547.107

- Email: khangtv.sngv@daknong.gov.vn

3. Bà Phạm Thị Phượng - Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoài bàn: 02613.547.105

- Email: phuongpt.sngv@daknong.gov.vn

3. Ông Võ Thái Lâm  - Chuyên viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.769

- Email: lamvt.sngv@daknong.gov.vn

4. Bà Vũ Thị Thu Hiền - Chuyên viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.774

- Email: hienvtt.sngv@daknong.gov.vn

5. Bà Kiều Thị Hoài Thu - Văn thư

- Điện thoài bàn: 02613.547.775

- Di động: 01685.867.274

- Email: thukth.sngv@daknong.gov.vn

6. Ông Trần Hoàng Sỹ - Kế toán

- Điện thoài bàn:02613.547.102

- Email: syth.sngv@daknong.gov.vn

7. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyên viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.775

- Email: tuannt.sngv@daknong.gov.vn

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng

- Điện thoài bàn: 02613.388.105

- Email: khanhnv.sngv@daknong.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Trưởng phòng

- Điện thoài bàn: 02613.547.106

- Email: loanntk.sngv@daknong.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - Chuyên viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.102

- Email: vannk.sngv@daknong.gov.vn

4 . Ông Nguyễn Trường Giang - Chuyên viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.105

- Email: giangnt.sngv@daknong.gov.vn

5. Bà Đào Phương Hiền - Chuyên viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.106

- Email: hiendp.sngv@daknong.gov.vn

6. Bà Trần Nhị Bạch Vân - Chuyên Viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.105

- Email: vantnb.sngv@daknong.gov.vn

7. Bà Lãnh Quỳnh Hương - Chuyên Viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.107

- Email: huonglq.sngv@daknong.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ BIÊN GIỚI

1. Ông Lê Đức Cường - Trưởng phòng

- Điện thoài bàn: 02613.547.104

- Email: cuongld.sngv@daknong.gov.vn

2. Ông Lê Văn Quảng - Phó Phòng

- Điện thoài bàn: 02613.547.104

- Email: quanglv.sngv@daknong.gov.vn

3. Bà Lê Thị Vân Anh - Chuyên viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.107

- Email: anhltv.sngv@daknong.gov.vn

4. Ông Thạch Phi Na Reng - Chuyên Viên

- Điện thoài bàn: 02613.547.104

- Email: quanglv.sngv@daknong.gov.vn

 

 

 

 


  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi
Tin cùng lĩnh vực