Tin tức > Cải cách hành chính
Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài
Ngày đăng: 31/07/2012 - Số lần xem: 9835

3.1 Trình tự thực hiện:

A. Đối với cơ quan, đơn vị:

Các cơ quan, đơn vị có cán bộ đi công tác nước ngoài gửi văn bản đến Sở Ngoại vụ để thẩm định trước 10 ngày làm việc tính đến ngày dự kiến đi, nội dung văn bản phải nêu rõ chức vụ, mã số, ngạch, bậc lương của cán bộ; mục đích, thành phần, thời gian của chuyến đi và nguồn kinh phí sử dụng; kèm theo bản sao thư mời của đơn vị tài trợ (nếu có) và quyết định lương hiện hưởng. Đối với cán bộ công chức, nhân viên của cơ quan Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh được mời tham gia đoàn đi công tác nước ngoài của tỉnh, cơ quan tổ chức đoàn đi trao đổi thống nhất với cơ quan quản lý cán bộ được mời và phải được đồng ý bằng văn bản. Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông.

Thời gian nộp hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày ngỉ lễ theo quy định). Cụ thể:

- Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ;

Trường hợp nộp hồ sơ vào cuối buổi chiều thì sẽ xem xét giải quyết vào ngày làm việc hôm sau.

B. Đối với cơ quan nhà nước:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả căn cứ vào quy định về hồ sơ, thủ tục quy định có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh các giấy tờ trong thành phần hồ sơ.

Khi tiếp nhận hồ sơ phải vào sổ Công văn đến, viết phiếu chuyển vào sổ Công văn đến và lưu trữ tại cơ quan.

Bước 2: Việc xem xét giải quyết hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyển đến, Phòng chuyên môn được giao giải quyết; Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra lại một lần nữa và tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông chuyển đến (theo dấu bưu điện), Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm xem xét tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài.

Bước 3: Giao trả kết quả:

Sau khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh gửi kết quả cho Sở Ngoại vụ, để Sở Ngoại vụ trả kết quả cho cơ quan, đơn vị đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài.

3.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông hoặc qua đường biêu điện.

3.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài. Nội dung văn bản đề nghị cần nêu rõ mục đích của chuyến đi, thành phần, thời gian và nguồn kinh phí sử dụng. Trường hợp là công chức, viên chức có mã số, ngạch, bậc thì văn bản cần ghi rõ loại, mã số, ngạch, bậc của công chức, viên chức đó. Trường hợp là công chức, viên chức thuộc loại không được bổ nhiệm vào một ngạch công chức, viên chức thì văn bản cần ghi rõ loại công chức, viên chức đó. Trường hợp là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thì ghi rõ chức vụ, cấp hàm;

- Thư mời của đơn vị tài trợ (nếu có). Đối với thư mời và các giấy tờ liên quan bằng tiếng nước ngoài đơn vị phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải có người dịch ký chịu trách nhiệm và đơn vị xác nhận;

- Bản sao quyết định lương hiện hưởng;

- Đối với cán bộ công chức, nhân viên của cơ quan Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh được mời tham gia đoàn đi công tác nước ngoài của tỉnh, cơ quan tổ chức đoàn đi trao đổi thống nhất với cơ quan quản lý cán bộ được mời và phải được đồng ý bằng văn bản.

- Đối với cán bộ, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ, vốn vay hoặc nguồn thu sự nghiệp của Trường, hồ sơ phải có thêm giải trình tài chính (dự trù kinh phí, nguồn chi) cho chuyến đi có phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị  và văn bản giao nhiệm vụ và yêu cầu giao nộp sản phẩm sau chuyến đi công tác.

- Các giấy tờ khác:

  + Nếu đi công tác nước ngoài từ 3 tháng trở nên phải có biên bản đã hoàn thành việc bàn giao công vụ, bàn giao tài sản và quyết toán tài chính (Không nợ gì).

  + Nếu đi học tập ở nước ngoài: phải có Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài (có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

3.4. Thời gian thực hiện:

- Trong thời gian 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời đề nghị của cơ quan, đơn vị về việc đồng ý hoặc không đồng ý.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông chuyển đến (theo dấu bưu điện), Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

3.6. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

3.8. Lệ phí: Không

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối tượng thuộc Tỉnh uỷ quản lý: Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có cán bộ ra nước ngoài, trong trường hợp đề nghị cử hoặc cho phép (kể  cả trường hợp được mời), phải gửi văn bản đến UBND tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ để  Sở tham mưu, báo cáo, xin phép theo thẩm quyền. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ có văn bản báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy về các trường hợp này trước khi Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định cử hoặc cho phép ra nước ngoài.

- Đối tượng không thuộc Tỉnh uỷ quản lý: Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có cán bộ ra nước ngoài, trong trường hợp đề nghị cử hoặc cho phép (kể  cả trường hợp được mời), gửi văn bản đến Sở Ngoại vụ để Sở xem xét, tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết thủ tục ra nước ngoài theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đối với cán bộ, đảng viên ra nước ngoài: Thực hiện nghiêm túc Quy định số 17-QĐ/TW ngày 10/12/1996 của Bộ chính trị quy định nhiệm vụ của Đảng viên khi ra nước ngoài; Hướng dẫn số 01-HD/TCTW ngày 26/3/1997 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện quy  định nhiệm vụ của Đảng viên khi ra nước ngoài.

- Đối với cán bộ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Đảng, Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hải quan, Ngân hàng, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội khác và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương … đóng chân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông ra nước ngoài: Thực hiện theo Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 04/6/2004 về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt  động  đối ngoại; Hướng dẫn số 44-HD/ĐNTW ngày 25/12/2004 của Ban Đối ngoại Trung ương và Quy chế quản lý cán bộ  của các cơ quan, tổ chức.

* Ghi chú: Tất cả đối tượng trên sau khi trở  về  nước, trong vòng 07 ngày phải có văn bản báo cáo kết quả chuyến đi cho UBND tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ  và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2011/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)

 

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
MyPassion
Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên bình luận tin này

Phản hồi