Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ II, năm 2014
Ngày đăng: 08/12/2014 - Số lần xem: 737

Ngày 5 tháng 12 năm 2014, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ II, năm 2014. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Hùng, Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam; Điểu K Ré, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Lệ, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các tỉnh bạn tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh cùng 250 đại biểu đại diện cho 176 ngàn người DTTS trên địa bàn tỉnh.

 Toàn cảnh Đại hội

Theo Báo cáo tại Đại hội tỉnh Đắk Nông có diện tích hơn 600 ngàn ha, dân số trên 550 ngàn người, gồm 40 dân tộc anh em sinh sống, dân tộc thiểu sô khoảng 176 ngàn người chiếm tỷ lệ 31,23% So với tổng dân số trên toàn tỉnh. Có 3 dân tộc tại chỗ là M’Nông, Mạ, Ê Đê với khoảng 57,900 người, chiếm 10,27% So với dân số toàn tỉnh và chiếm 32,89% so với tổng số dân tộc thiểu số.

Trong những năm qua tỉnh đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương để ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS. Cùng với đó, nhân dân các DTTS đã đoàn kết, nhất quán tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nỗ lực thi đua đạt nhiều thành tích đáng tự hào trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2009-2013 đạt 13,2%. Cơ cấu kinh tế có những chuyển biến tích cực, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần, khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng dần đúng định hướng. Đến hết năm 2013 tỷ trọng ngành nông nghiệp còn 53,14%, công nghiệp xây dựng tăng lên 21,26%, dịch vụ tăng lên 25,6%, có sự chuyển biến rõ rệt so với năm 2009. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 477,8 triệu USD, tăng tăng bình quân hàng năm đạt 28,54%, nhập khẩu đạt 117,55 triệu USD, bình quân tăng 28,82%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng theo từng năm, đến hết năm 2013 đạt 30,6 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2009 và 7,9 lần so với năm 2004.

 Đ/c Phan Văn Hùng, Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam tặng hoa và bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại hội

 Các công trình hạ tầng thiết yếu đựơc xây dựng như đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nhà văn hóa… đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc trong việc giao thông đi lại, phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá làm thay đổi bộ mặt đời sống, kinh tế - xã hội địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế trong vùng đồng bào DTTS tiếp tục xây dựng và phát triển. Thiết chế văn hóa cơ sở và giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được đầu tư, bảo tồn và phát triển. Hệ thống bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được mở rộng. Công tác giáo dục và đào tạo đối với đồng bào DTTS hàng năm đều tăng về só lượng và chất lượng. Hệ thống chính trị cơ sở trong đồng bào DTTS từng bước được kiện toàn tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Công tác đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ là người DTTS được coi trọng. Công tác an ninh, quốc phòng cũng tiếp tục được củng cố và giữ vững...

 Báo cáo tại Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh như công tác tuyên truyền về ý nghĩa của các chủ  trương của Đảng, chương trình, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc cũng như nâng cao ý thức tự lực, tự cường trong đồng bào DTTS chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến một bộ phận trong đồng bào vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa chủ động vươn lên. Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế và đầu tư dàn trải, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, vốn cho khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ còn quá ít, nên chưa đáp ứng được việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao trong vùng đồng bào DTTS. Hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn cao, thoát nghèo nhưng chưa bền vững. Công tác phối hợp thực hiện chương trình, chính sách giữa các sở, ban, ngành và UBND các cấp chưa đồng bộ, chế độ thông tin báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách dân tộc còn hạn chế.

 Đại hội đặt ra mục tiêu trong thời gian tới đó là phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa vùng DTTS; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững an ninh quốc phòng. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 với tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”, phấn đấu xây dựng tỉnh thành tỉnh công nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đ/c Trần Quốc Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội

 Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trần Quốc Hủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng bào các DTTS trong sự phát triển KT-XH chung của tỉnh, đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào dân tộc trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chính sách về dân tộc và để làm được điều này trước nhất, tỉnh cần đầu tư làm tốt công tác giáo dục đào tạo trong vùng đồng bào DTTS, xem trọng vai trò của giáo dục là chìa khóa tri thức và văn hóa cho phát triển cộng đồng. UBND tỉnh sớm hoàn thành đề án và chính sách đặc thù về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế vùng có đông đồng bào DTTS đã được Tỉnh ủy giao, vừa chú trọng trước mắt cũng như lâu dài, bền vững. Thực hiện đột phá khâu giao thông nông thôn và hạ tầng thôn, bon, buôn bằng việc đầu tư tập trung ưu tiên, ra sức huy động vốn xã hội và có những giải pháp kỹ thuật phát huy lợi thế tại địa phương, tỉnh ta như giàu tài nguyên puzơlin, tận dụng chất thải từ bùn đỏ, đất bô xít có hàm lượng thấp... để làm đường cấp phối nông thôn nhanh hơn, đồng bộ hơn. Thực hiện sớm kết luận chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có về tuyển dụng, vừa có tính cạnh tranh, vừa sát thực tế hơn, bồi dưỡng, có chính sách tạo nguồn và bố trí dự phòng trong hệ thống chính trị... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng cán bộ DTTS tham gia vào hệ thống chính trị ở các ngành. Tổ chức hoạt động, xây dựng đời sống văn hóa ở buôn, bon, thôn thường xuyên, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời có ý thức và nỗ lực học tập tiếng phổ thông, nâng cao khả năng giao tiếp, thông tin xã hội cho đồng bào, đặc biệt là giới trẻ. Đồng chỉ cũng chỉ ra, để làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, đòi hỏi từng cấp ủy phải thật sự sâu sát, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, kiên trì. Các cấp chính quyền, đoàn thể phải điều hành chặt chẽ, sát sao và tích cực tham gia phối hợp, vận động, tuyên truyền rộng rãi, thu hút sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các chương trình - kế hoạch cần có mục tiêu rõ ràng, biện pháp, bước đi và phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. 

Đ/c Trần Quốc Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thểĐại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông cũng đã thông qua Quyết tâm thư để thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn 2014- 2020.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp và phát triển các dân tộc cho 21 cá nhân; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân. UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 60 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lệ, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội

 Phát biểu bế mạc Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lệ, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2014 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí tin tưởng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế, khắc phục khó khăn để phát triển nhanh, bền vững; xây dựng quê hương Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, đồng bào ấm no, hạnh phúc.

Các đồng chí trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh


  • Nguồn: daknong.gov.vn
MyPassion
Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên bình luận tin này

Phản hồi