Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Đăk Nông với chủ trương chủ động tích cực hội nhập quốc tế
Ngày đăng: 09/07/2014 - Số lần xem: 1395

Tỉnh Đăk Nông sau hơn 10 năm thành lập và phát triển đổi mới, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc, năng lực hội nhập quốc tế được nâng cao, tiềm năng lợi thế, vị trí địa kinh tế, chính trị quan trọng của tỉnh được khẳng định và phát huy.

Thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đã trở thành nhu cầu tất yếu ở mọi cấp, công tác đối ngoại đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đối với tỉnh Đăk Nông, với vị trí là một tỉnh nằm ở phía Tây Nam vùng Tây Nguyên, phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Nam giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp Campuchia với 130 km đường biên giới, có 2 cửa khẩu chính là Bu Prăng và Đăk Perr, diện tích tự nhiên của tỉnh là 6.513 km2, cùng với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế’’, “triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại’’ đã được tỉnh Đăk Nông tích cực triển khai thực hiện.

 

Việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi như: xuất phát từ chủ trương đối ngoại được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cương lĩnh hành động đổi mới thời kỳ quá độ, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế. Nhằm mục đích triển khai thực hiện các văn bản cấp trên tỉnh Đăk Nông cũng đã ban hành nhiều văn bản triển khai thống nhất các hoạt động về hội nhập quốc tế như Chương trình số 27-CTr/TU ngày 05/9/2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh về hội nhập quốc tế; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

 

 Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp. Trong đó, ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế thế giới làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta nói chung cà tỉnh ta nói riêng. Những diễn biến của tình hình quan hệ giữa các nước trên khu vực Biển Đông, trong đó có nước ta đã tác động đến tâm tư tình cảm, tâm lý của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Trên tinh thần tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm đưa tỉnh Đăk Nông phát triển một cách toàn diện, bền vững, góp phần tích cực tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tỉnh đã xác định tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đào tạo, công tác quản lý nhà nước, định hướng, dự báo, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động đối ngoại cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh, quốc phòng; tiếp tục duy trì và phát huy cơ chế hợp tác hiện có; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường. Sau 10 năm thành lập tỉnh, sau 10 năm thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại trên đại bàn tỉnh Đăk Nông có thể thấy được kết quả trên một số mặt như nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ công tác đối ngoại được tăng cường; công tác quản lý nhà nước được đảm bảo; quan hệ hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực; công tác ngoại giao nhân dân, đối ngoại Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa được triển khai tích cực; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo tỉnh và đội ngũ làm công tác đối ngoại tiếp tục được quan tâm. Thường xuyên tổ chức Hội nghị quán triệt các quản điểm chỉ đạo, cập nhật các kiến thức mới về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đối tượng cập nhật kiến thức là lãnh đạo tỉnh và  cán bộ, công chức, viên chức của các Ban Đảng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, ngày 03/7/2014 Đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các địa phương trong công tác hội nhập quốc tế.

Đồng chí nhấn mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, sự quản lý thống nhất, tập trung của chính quyền; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; cần chú trọng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý; tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại, đồng thời phải đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ gìn chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia và cần quan tâm thường xuyên đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

Đồng chí Cao Huy đã đánh giá cao sự cố gắn, nỗ lực của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn làm tốt công tác hội nhập quốc tế trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu:

(1) Các sở, ban, ngành và địa phương tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế; Chương trình số 27-CT/TU ngày 05/9/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh về triển khai hội nhập quốc tế, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU ngày 05/9/2013 và Kế hoạch số 67/KH-UBND của UBND tỉnh; đối với các sở, ban ngành, các tổ chức hội của tỉnh xúc tiến làm việc và tranh thủ ý kiến lãnh đạo và chuyên môn của lãnh đạo các bộ, ngành các vụ hợp tác quốc tế của các bộ ngành ở Trung ương chủ động xây dựng hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng thể chế, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của cơ quan, đơn vị trong điều kiện cụ thể của ngành và từng địa phương.

(2) Xây dựng kế hoạch dài hạn về hội nhập quốc tế, tranh thủ hội nhập quốc tế, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá sản phẩm, đồng hành cùng doanh nghiệp, nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh như cà phê, tiêu, điều, cao su dưới nhiều hình thức thích hợp như liên kết với các địa phương trong vùng.

(3) Xây dựng chiến lược tuyên truyền, chiến lược văn hóa đối ngoại, đồng thời tiếp tục triển khai và thực hiện Kế hoạch Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

(4) Xây dựng chiến lược hội nhập về quốc phòng, an ninh với khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và các huyện biên giới với tỉnh; kêu gọi đầu tư tại các tỉnh trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và các địa phương trong khu vực phù hợp với nhu cầu phát triển và hội nhập của địa phương

(5) Hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức bảo trợ xã hội tiếp cận các nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài, các tổ chức tôn giáo hoạt động theo pháp luật để thu hút nguồn lực cho công tác bảo trợ xã hội.

Thông qua các chương trình, hoạt động đối ngoại đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh, công tác ngoại giao kinh tế, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới. Phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại trong thời gian tới đã được tỉnh Đăk Nông xác định cụ thể. Về quan điểm đã được tỉnh đề ra là công tác đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi doanh nghiệp và của mỗi người dân, cần thay đổi nhận thức và tăng cường công tác đối ngoại bằng những việc làm cụ thể là góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt cần tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, cùng với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động đối ngoại; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý trong công tác đối ngoại; kịp thời bổ sung, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh phù hợp với chỉ đạo, định hướng của Trung ương; triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại, trong đó tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế,trong đó chủ động chuẩn bị các các điều kiện, nguồn lực bên trong, đặc biệt là nâng cao năng lực các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại liên quan đến biên giới lãnh thổ quốc gia, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng phía Mondulkiri, Campuchia chủ động trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp quản lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm qua biên giới, đảm bảo an ninh trật tự biên giới; củng cố lực lượng, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

Hy vọng trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực và chung sức của các cấp, các ngành, tỉnh Đăk Nông sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa trong công tác đối ngoại, thực hiện tốt chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế./.

  • Nguồn: Võ Thái Lâm - Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
MyPassion
Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên bình luận tin này

Phản hồi