Kết quả tiếp công dân

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại 2018

100%

Tiếp nhận


0
Đã xử lý


0
Tồn trước


0

Thống kê theo tháng
1 Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn
2 Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn
3 Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn
4 Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn