Tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Quy định chung về tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Quy chế tổ chức và thực hiện tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
318/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông 16/05/2017

Ban hành Quy định về hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
05/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Đắk Nông 11/03/2019

Quy định quy trình tiếp công dân

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
06/2014/TT-TTCP Thanh tra Chính phủ 31/10/2014

Quyết định Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
15/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Đắk Nông 18/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
64/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ 26/06/2014

Luật tiếp công dân

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
42/2013/QH13 Quốc Hội 25/11/2013

Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Công văn số 2853/UBND-TD ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thống kê và công khai lịch tiếp công dân, Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân lịch tiếp công dân như sau:

Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút 

Địa điểm tiếp công dân:

Tại trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông, địa chỉ: Đường 23/3 phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết./.

Xem Quy chế tiếp công dân của Sở Ngoại vụ

Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Thống kê theo năm 2019
Tháng Kết quả giải quyết đơn thư Kết quả tiếp công dân
1Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn
[Xem chi tiết] Tháng 1 năm 2019 không có đơn thư được tiếp nhận, giải quyết
Tiếp định kỳ: 0 lượt
[Xem chi tiết] Tháng 1 năm 2019 không có lượt người đến

Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
Ngày cập nhật kết quả: 01/2/2019
2Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn
[Xem chi tiết] Tháng 2 năm 2019 không có đơn thư được tiếp nhận, giải quyết
Tiếp định kỳ: 0 lượt
[Xem chi tiết] Tháng 2 năm 2019 không có lượt người đến

Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
Ngày cập nhật kết quả: 01/3/2019
3Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn
[Xem chi tiết] Tháng 3 năm 2019 không có đơn thư được tiếp nhận, giải quyết
Tiếp định kỳ: 0 lượt
[Xem chi tiết] Tháng 3 năm 2019 không có lượt người đến

Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
Ngày cập nhật kết quả: 4/4/2019
4Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn
[Xem chi tiết] Tháng 4 năm 2019 không có đơn thư được tiếp nhận, giải quyết
Tiếp định kỳ: 0 lượt
[Xem chi tiết] Tháng 4 năm 2019 không có lượt người đến

Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
Ngày cập nhật kết quả: 18/04/2019
5Đã tiếp nhận: 1 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn
[Xem chi tiết] Tháng 5 năm 2019 tiếp nhận 1 đơn thư. Nội dung:

Ngày 16/5/2019 Sở Ngoại vụ tiếp nhận 01 đơn thư, đang tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật. Chưa có kết quả cuối cùng

Tiếp định kỳ: 0 lượt
[Xem chi tiết] Tháng 5 năm 2019 không có lượt người đến

Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
Ngày cập nhật kết quả: 17/05/2019
6Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 0 đơn
Đã xử lý 0% đơn đúng hạn
[Xem chi tiết]

Nhận đơn tháng 5 đang xử lý, chưa có kết quả cuối cùng

Tiếp định kỳ: 0 lượt
[Xem chi tiết] Tháng 6 năm 2019 không có lượt người đến

Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
Ngày cập nhật kết quả: 20/06/2019
7Đã tiếp nhận: 0 đơn
Đã giải quyết: 1 đơn
Đã xử lý 100% đơn đúng hạn
[Xem chi tiết] Tháng 7 năm 2019 đã giải quyết 1 đơn thư. Nội dung:

 Đã có kết quả trả lời đơn tiếp nhận ngày 16/5/2019

Tiếp định kỳ: 0 lượt
[Xem chi tiết] Tháng 7 năm 2019 không có lượt người đến

Tiếp đột xuất: 0 lượt
Tổng số người: 0 người
Ngày cập nhật kết quả: 17/07/2019
Xem theo năm:

Kết luận tiếp công dân

Kết luận tiếp công dân

Kết quả xử lý đơn thư

Đơn thư tiếp nhận ngày 16/5/2019

- Ngày 17/5/2019 đã xin ý kiến Lãnh đạo Sở về thụ lý đơn

- Ngày 20/6/2019 đang xử lý đơn, chưa có kết quả cuối cùng

- Đã có kết quả trả lời cho người gửi đơn